enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ด้าน IT แบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ด้าน IT แบบบูรณาการ

วันที่ : แล้วแต่ภาค

รายละเอียด :
1. แนวคิดและทฤษฎี
โครงการ "Using Digital Collaborative learning to spread IT Literacy in Thailand" ตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิดของความต้องการเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการนำเสนอความรู้ สู่ สาธารณะชน โดยที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้สีขาวที่สร้างสรรค์ และปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย สื่อสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง ทักษะประสบการณ์ แก่สังคมและเยาวชน มุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ที่เข้าตรงถึง กลุ่มเยาวชนและสังคมโดยตรง ด้วยเจตจำนงที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยเพื่อผลักดันไปสู่ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้ง ภาครัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน ประชาชน และท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย เป็นการดำเนินการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นเนื้อหาสาระทางด้าน IT ที่เป็นความรู้ ด้านการเรียนรู้ ของเยาวชนมาเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็ป พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการ พัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT เพื่อการศึกษา ให้กับ เยาวชน ครูอาจารย์ของโรงเรียนทั่วปประเทศ ด้วยความรู้ที่หลากหลายเสริมสร้าง ทักษะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ที่เข้าตรงถึงกลุ่มเยาวชนและสังคมโดยตรง

2. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการด้าน IT ที่สะดวก ทันสมัย ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เพื่อฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางด้าน IT ให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์หรือครูกลุ่มสาระอื่นๆประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลโดยครูผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองของสถาบัน NIIT เป็นสถาบันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3. เพื่อสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนรู้ด้าน IT ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ

1. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ ในส่วนของการลงสื่อด้าน IT พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT
2. การมีส่วนร่วมในการการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ ในส่วนของการลงสื่อด้าน IT พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT
3. การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ความรู้ที่สามารถหาได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะห้องเรียนเท่านั้น เปิดโอกาสให้เยาวชน ครูอาจารย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
4. การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์นี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในโลกของการศึกษาที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น การนำสื่อต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน และเป็นการตระหนักให้เยาวชน ครูอาจารย์เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการนำสื่อการเรียนการสอนด้าน IT มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

5. การปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันแบบพึ่งพาซึ่งกัน
ยุทธศาสตร์นี้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน

4. เนื้อหาและขอบเขต

1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ สื่อ CD-ROM เพื่อการศึกษา ให้กับเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วประเทศ
2. จัดทำเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีเนื้อหาสาระในการเรียนรู้โดยสังเขปมีดังนี้
ความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ในส่วนของโปรแกรม MS Office ( Computer Basics Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบัน NIIT
ใช้เนื้อหาของ Element K ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning
การฝึกอบรบและการให้วุฒิบัตรแก่ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมโดยระบบ Element K
ติดตามรายงานและการประเมินผลสำเร็จ
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน IT ผ่านทางจอทีวี
นำบนเรียนที่เสนอผ่านจอทีวีไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนสามารถส่งข้อความผ่านทาง SMS เมื่อต้องการบนเรียนเพิ่มเติม โดยจะได้รับบทเรียนนั้น ๆ ผ่านทาง E-mail โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3. การจัดแข่งขัน " IT Literacy Award"
4. ภายหลังจากทุกโรงเรียนทั้งหมดได้รับชุดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบัน NIIT และมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ทำการสุ่มเลือก ครูจาก 40 โรงเรียนๆละ 1 คน จาก 5 เขตพื้นที่ในประเทศไทยโดยจะได้รับเชิญสำหรับการฝึกอบรมฟรี ในเรื่องความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และวิธีการใช้หลักสูตรเนื้อหาโดยสถาบัน NIIT
5. กำหนดการอบรม

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น. พิธีเปิด

09.10 - 10.15 น. บรรยายเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น. บรรยายกลยุทธ์

ค่าใช้จ่าย : 5,400 บาท

ใบสมัคร : http://aster.spu.ac.th/file/user/113/113/upload/public/All.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2009-10-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
 24 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
 19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
 18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
 18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
 18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
 ดูงาน: โครงการดูงานอสังหาฯเส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 สัมมนา : เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3/2562
 หลักสูตร...ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ย. 2562)
 หลักสูตร...การตลาดยุค 4.0 (4 G Marketing) 27 พ.ย. 62
 หลักสูตร...Sales Planning (การวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย) 26 พ.ย. 62
 หลักสูตร...ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (19 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (19 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...Mindset Change to success (18 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...Professional Sales Coordinator (15 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (14 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย (13 พ.ย. 62)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved