enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ด้าน IT แบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ด้าน IT แบบบูรณาการ

วันที่ : แล้วแต่ภาค

รายละเอียด :
1. แนวคิดและทฤษฎี
โครงการ "Using Digital Collaborative learning to spread IT Literacy in Thailand" ตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิดของความต้องการเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการนำเสนอความรู้ สู่ สาธารณะชน โดยที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้สีขาวที่สร้างสรรค์ และปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย สื่อสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง ทักษะประสบการณ์ แก่สังคมและเยาวชน มุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ที่เข้าตรงถึง กลุ่มเยาวชนและสังคมโดยตรง ด้วยเจตจำนงที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยเพื่อผลักดันไปสู่ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้ง ภาครัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน ประชาชน และท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย เป็นการดำเนินการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นเนื้อหาสาระทางด้าน IT ที่เป็นความรู้ ด้านการเรียนรู้ ของเยาวชนมาเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็ป พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการ พัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT เพื่อการศึกษา ให้กับ เยาวชน ครูอาจารย์ของโรงเรียนทั่วปประเทศ ด้วยความรู้ที่หลากหลายเสริมสร้าง ทักษะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ที่เข้าตรงถึงกลุ่มเยาวชนและสังคมโดยตรง

2. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการด้าน IT ที่สะดวก ทันสมัย ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เพื่อฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะทางด้าน IT ให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์หรือครูกลุ่มสาระอื่นๆประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลโดยครูผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้ใบรับรองของสถาบัน NIIT เป็นสถาบันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3. เพื่อสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนรู้ด้าน IT ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ

1. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ ในส่วนของการลงสื่อด้าน IT พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT
2. การมีส่วนร่วมในการการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ ในส่วนของการลงสื่อด้าน IT พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ ด้าน IT
3. การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ความรู้ที่สามารถหาได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะห้องเรียนเท่านั้น เปิดโอกาสให้เยาวชน ครูอาจารย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
4. การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์นี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในโลกของการศึกษาที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น การนำสื่อต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน และเป็นการตระหนักให้เยาวชน ครูอาจารย์เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการนำสื่อการเรียนการสอนด้าน IT มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

5. การปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันแบบพึ่งพาซึ่งกัน
ยุทธศาสตร์นี้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน

4. เนื้อหาและขอบเขต

1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ สื่อ CD-ROM เพื่อการศึกษา ให้กับเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วประเทศ
2. จัดทำเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีเนื้อหาสาระในการเรียนรู้โดยสังเขปมีดังนี้
ความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ในส่วนของโปรแกรม MS Office ( Computer Basics Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบัน NIIT
ใช้เนื้อหาของ Element K ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning
การฝึกอบรบและการให้วุฒิบัตรแก่ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมโดยระบบ Element K
ติดตามรายงานและการประเมินผลสำเร็จ
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน IT ผ่านทางจอทีวี
นำบนเรียนที่เสนอผ่านจอทีวีไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนสามารถส่งข้อความผ่านทาง SMS เมื่อต้องการบนเรียนเพิ่มเติม โดยจะได้รับบทเรียนนั้น ๆ ผ่านทาง E-mail โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3. การจัดแข่งขัน " IT Literacy Award"
4. ภายหลังจากทุกโรงเรียนทั้งหมดได้รับชุดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบัน NIIT และมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ทำการสุ่มเลือก ครูจาก 40 โรงเรียนๆละ 1 คน จาก 5 เขตพื้นที่ในประเทศไทยโดยจะได้รับเชิญสำหรับการฝึกอบรมฟรี ในเรื่องความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และวิธีการใช้หลักสูตรเนื้อหาโดยสถาบัน NIIT
5. กำหนดการอบรม

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น. พิธีเปิด

09.10 - 10.15 น. บรรยายเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น. บรรยายกลยุทธ์

ค่าใช้จ่าย : 5,400 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2009-10-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม มิถุนายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : WordPress for Beginner สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 6
 คอร์ส พฤษภาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 5)
 คอร์สอบรม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ - รอบ 6
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - รอบ 5
 คอร์สอบรม: สร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2020 - รอบ 4
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
 การประเมินราคาเครื่องจักรทำอย่างไร
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
 สัมมนา: เตรียมพร้อมลงทุนอสังหาฯ หลังโควิด-19 ด้วยข้อมูลเด็ด
 หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิ
 หลักสูตร Facebook Marketing : เฟสบุ๊คเพจ 2020 เพื่อการตลาดสมัยใหม่ (รอบ 5)
 หลักสูตร Magento : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x (รอบ 5)
 หลักสูตร Joomla Advanced : คอร์สอบรมทำเว็บ Joomla ขั้นสูง (รอบ 6)
 หลักสูตร WordPress : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 (รอบ 6)
 สัมมนา: คอนโดฯ ใจกลางเมือง ราคาตกจริงหรือ ?
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 สัมมนา: ชี้สถานการณ์อสังหาฯ 4 เดือนแรก 2563
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 หลักสูตร 28-29 พ.ค. : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento
 หลักสูตร 22 พ.ค. : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 19 พ.ค. : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 รับสมัครวันสุดท้าย !!! หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved