enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ (Supervisors/Managers: A Role Model)

หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ (Supervisors/Managers: A Role Model)

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด :
หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู

(Supervisors/Managers: A Role Model)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

18 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้าแม้จะมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่งจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี สร้างและพัฒนาทีมงานให้เก่งและดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องหัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของการเป็นหัวหน้าในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. บทบาทของหัวหน้า – บทบาทของตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
• การเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง และ ความรับผิดชอบ
• ความคิดสร้างสรรค์
• การใช้จิตวิทยาในการบังคับบัญชา
• สวมหมวกความเป็นลูกน้อง
2. ความสำคัญของภาวะผู้นำ กับ การบริหารคน
(เรียนรู้ความสำคัญของภาวะผู้นำ ในฐานะหัวหน้างาน)
3. หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า - เทคนิคที่หัวหน้าต้องรู้เพื่อเป็นผู้นำที่ดี
4. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ เข้าถึงลูกน้อง – ทำอย่างไรหัวหน้าจะผูกใจลูกน้องได้จนได้ใจจริงๆ
5. จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง – ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า
6. การสั่งงาน และ การสอนงาน (แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น)
7. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
8. การสื่อสารกับลูกน้องเพื่อสร้างความเข้าใจ – สื่อสารทั้งการพูดและฟังลูกน้องอย่างไร
9. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้องทำอย่างไร
10. การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ – สถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้
11. กิจกรรม Workshop: การกล่าวตักเตือนลูกน้อง – พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
12. จิตสำนึกและทัศนคติของการเป็นหัวหน้างาน
• ต่อองค์กร
• ต่อลูกน้อง
• ต่อเพื่อนร่วมงาน
13. สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนชายและหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 หลักสูตร...Key Account Management (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ) (26 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (25 ก.ย. 62)
 หลักสูตร...SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (18 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Selling Skills ( 20 ก.ย.62)
 หลักสูตร...จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย. 62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Sales Coordinator (16 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management (9 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล (12 ก.ย. 62 )
 หลักสูตรการบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ
 รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved