enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
22 กุมภาพันธ์ 2562...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

22 กุมภาพันธ์ 2562...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

วันที่ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด :
ความสำคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Statistical Process Control (SPC) / Statistical Quality Control (SQC) หรือการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง
“QA Network” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

เนื้อหาหลักสูตร : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30
• แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
• แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ QA Network
• ข้อกำหนดของ QA Network
• ขอบเขตของ QA Network
• QA Network concept
• QA Network vision
• แนวคิด QA Network
10.30 – 10.45
พักเบรก
10.45 – 12.00
• การดำเนินการ QA Network ตามหลัก PDCA
• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อเขียน QA Network Sheet
• เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง (Go & See)
- 5 GEN
• หลักการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
12.00 – 13.00
พักเบรกกลางวัน
13.00 – 14.00
• เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA Network (ใช้ฟอร์ม QA Network Sheet)
§ วิเคราะห์กระบวนการผลิต (ตามรูปแบบของ QA Network)
- กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง
- ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง
- กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง
§ วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA Network)
- ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา
- ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา
- ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม
• กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง
• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา
• QA Network Improvement plan
14.00 – 14.15
พักเบรก
14.15 – 16.00
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
Ø ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน / วิศวกร
Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model
Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต
Ø ช่างเทคนิค
Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน


อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.knctrainingcenter.com
knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147553207&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-07

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
 29 เมษายน 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ
 27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ
 26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบา
 25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)
 24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer level 1 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 KPIs in Warehouse and Distribution : การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved