enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
22 กุมภาพันธ์ 2562...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

22 กุมภาพันธ์ 2562...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

วันที่ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด :
ความสำคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Statistical Process Control (SPC) / Statistical Quality Control (SQC) หรือการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง
“QA Network” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

เนื้อหาหลักสูตร : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30
• แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
• แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ QA Network
• ข้อกำหนดของ QA Network
• ขอบเขตของ QA Network
• QA Network concept
• QA Network vision
• แนวคิด QA Network
10.30 – 10.45
พักเบรก
10.45 – 12.00
• การดำเนินการ QA Network ตามหลัก PDCA
• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อเขียน QA Network Sheet
• เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง (Go & See)
- 5 GEN
• หลักการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
12.00 – 13.00
พักเบรกกลางวัน
13.00 – 14.00
• เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA Network (ใช้ฟอร์ม QA Network Sheet)
§ วิเคราะห์กระบวนการผลิต (ตามรูปแบบของ QA Network)
- กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง
- ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง
- กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง
§ วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA Network)
- ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา
- ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา
- ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม
• กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง
• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา
• QA Network Improvement plan
14.00 – 14.15
พักเบรก
14.15 – 16.00
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
Ø ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน / วิศวกร
Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model
Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต
Ø ช่างเทคนิค
Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน


อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.knctrainingcenter.com
knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147553207&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-07

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 (15 มี.ค. 62) อ.สุกิจ
  เปิดอบรม ยืนยัน การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management) (8 มี.ค.62)
 เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (4 มี.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง”การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พรบ.ศุลกากร ฉบับใ
  สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER (20 มี.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 26 มี.ค.62
 หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62) อ.พลกฤต
 ยืนยัน จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (8 มี.ค. 62) อ.พลกฤต
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (ุ6 มี.ค. 62) อ.นทษร
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (1 มี.ค. 62)
 กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 เปิดฉากระอุ ! "โปรเม" สกอร์ 4 อันเดอร์ ที่10 ร่วม
 โครงการทรรศนะศึกษา เยี่ยมชมโรงงานฟอกหนัง คงศิริแทนเนอรี่ ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
 26 มีนาคม 2562....หลักสูตร Mindset Change to success
 22 มีนาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
 25 มีนาคม 2562 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 22 มีนาคม 2562...หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 20 มีนาคม 2562...หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
 15 มีนาคม 2562 หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 7 มีนาคม 2562...กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ (HR Law Updated : 2019)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved