enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด :
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี

11 มีนาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล

เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) หรือรายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทำ JD หลายประการ อาทิ
1) บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละ
ฝ่ายงานได้อย่างไร?
2) แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม?
3) บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา ISO/TS 16949: 2009 หรือ
ISO 9001:2008 Audit ทีไร โดน NC เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่
ต้องแก้ NC กันบ่อย ๆ?
4) ใน JD ก็มีการกำหนด KPI แล้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล้องกับ Corporate KPI และ Department
KPI ได้อย่างไร? แล้วมันเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีอย่างไรดี ?
5) เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร?

JD ที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปัญหาการจัดการต่าง ๆ ข้างต้นได้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพง ๆ

วัตถุประสงค์:

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ JD ขั้นตอนการ
จัดทำ JD แนวทางการนำ JD ไปใช้งานในด้านต่างๆ
2. สามารถความรู้ไปใช้ในปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit
3. สามารถกำหนด JD สมัยใหม่ให้มี Functional competency และ Managerial
competency ในการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และเชื่อมโยงไปสู่
Training Road Map ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไป
ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
5. สามารถเชื่อมโยง JD KPI ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในอนาคตได

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่ 1: สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Job Description
1. ความหมายของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description)
2. ความสำคัญและประโยชน์ของ JD?
3. อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ JD
4. Workshop 1: การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทำ JD ขององค์กร
5. ความสัมพันธ์ของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description) กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis)
และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (JS : Job Specification)
6. HR, ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร ใครบ้างที่ควรเป็นผู้กำหนด JD?

ส่วนที่ 2: ขั้นตอนในการจัดทำ Easy Modern Job Description
7. 7 องค์ประกอบสำคัญที่ Easy Modern JD สมัยใหม่ควรจะมี
8. การทบทวนขอบเขตหน้าที่หลักของหน่วยงานกับตำแหน่งงานด้วย Function Matrix
9. การเขียน Easy Modern JD
10. Workshop 2: การกำหนด / ทบทวน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
11. ตัวอย่างคำที่นิยมเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน

ส่วนที่ 3: การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน
12. ความหมาย และประเภทของ Competency
13. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน
14. Workshop 3: การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับบทหน้าที่
และความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 4: การจัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ใน Job Description
15. ความสัมพันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map
16. การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐานของ Job Competency
17. การจัดทำ Job Competency Mapping ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 5: การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
18. ความสัมพันธ์ของ Job KPI, Department KPI และ Corporate KPI กับการประเมินผลการปฏิบัติประจำปี
19. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job KPI ของตำแหน่งงาน
20. แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนัก Corporate KPI และ Department KPI และ Job KPI ในการประเมินผล
ปฏิบัติงานประจำปี
21. การประเมินผลทดลองงานจาก Job KPI


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.hipotraining.co.th/sites/10485/files/u/ใบสมัครหลักสูตร%20Public.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-12

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
 29 เมษายน 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ
 27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ
 26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบา
 25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)
 24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer level 1 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 KPIs in Warehouse and Distribution : การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved