enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด :
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี

11 มีนาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล

เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD) หรือรายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทำ JD หลายประการ อาทิ
1) บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละ
ฝ่ายงานได้อย่างไร?
2) แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม?
3) บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา ISO/TS 16949: 2009 หรือ
ISO 9001:2008 Audit ทีไร โดน NC เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่
ต้องแก้ NC กันบ่อย ๆ?
4) ใน JD ก็มีการกำหนด KPI แล้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล้องกับ Corporate KPI และ Department
KPI ได้อย่างไร? แล้วมันเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีอย่างไรดี ?
5) เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร?

JD ที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปัญหาการจัดการต่าง ๆ ข้างต้นได้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพง ๆ

วัตถุประสงค์:

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ JD ขั้นตอนการ
จัดทำ JD แนวทางการนำ JD ไปใช้งานในด้านต่างๆ
2. สามารถความรู้ไปใช้ในปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit
3. สามารถกำหนด JD สมัยใหม่ให้มี Functional competency และ Managerial
competency ในการพัฒนาขีดความสามารถพนักงาน และเชื่อมโยงไปสู่
Training Road Map ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไป
ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
5. สามารถเชื่อมโยง JD KPI ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในอนาคตได

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ส่วนที่ 1: สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Job Description
1. ความหมายของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description)
2. ความสำคัญและประโยชน์ของ JD?
3. อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ JD
4. Workshop 1: การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทำ JD ขององค์กร
5. ความสัมพันธ์ของใบกำหนดหน้าที่งาน (JD : Job description) กับการวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis)
และคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (JS : Job Specification)
6. HR, ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร ใครบ้างที่ควรเป็นผู้กำหนด JD?

ส่วนที่ 2: ขั้นตอนในการจัดทำ Easy Modern Job Description
7. 7 องค์ประกอบสำคัญที่ Easy Modern JD สมัยใหม่ควรจะมี
8. การทบทวนขอบเขตหน้าที่หลักของหน่วยงานกับตำแหน่งงานด้วย Function Matrix
9. การเขียน Easy Modern JD
10. Workshop 2: การกำหนด / ทบทวน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
11. ตัวอย่างคำที่นิยมเขียนในรายละเอียด/กิจกรรมของงาน

ส่วนที่ 3: การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน
12. ความหมาย และประเภทของ Competency
13. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน
14. Workshop 3: การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับบทหน้าที่
และความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 4: การจัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ใน Job Description
15. ความสัมพันธ์ของ Job Description และ Job Competency กับ Training Road Map
16. การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐานของ Job Competency
17. การจัดทำ Job Competency Mapping ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 5: การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
18. ความสัมพันธ์ของ Job KPI, Department KPI และ Corporate KPI กับการประเมินผลการปฏิบัติประจำปี
19. ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job KPI ของตำแหน่งงาน
20. แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนัก Corporate KPI และ Department KPI และ Job KPI ในการประเมินผล
ปฏิบัติงานประจำปี
21. การประเมินผลทดลองงานจาก Job KPI


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.hipotraining.co.th/sites/10485/files/u/ใบสมัครหลักสูตร%20Public.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-12

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 (15 มี.ค. 62) อ.สุกิจ
  เปิดอบรม ยืนยัน การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management) (8 มี.ค.62)
 เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (4 มี.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร ครบเครื่องเรื่อง”การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พรบ.ศุลกากร ฉบับใ
  สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER (20 มี.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 26 มี.ค.62
 หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62) อ.พลกฤต
 ยืนยัน จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (8 มี.ค. 62) อ.พลกฤต
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (ุ6 มี.ค. 62) อ.นทษร
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (1 มี.ค. 62)
 กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 เปิดฉากระอุ ! "โปรเม" สกอร์ 4 อันเดอร์ ที่10 ร่วม
 โครงการทรรศนะศึกษา เยี่ยมชมโรงงานฟอกหนัง คงศิริแทนเนอรี่ ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
 26 มีนาคม 2562....หลักสูตร Mindset Change to success
 22 มีนาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
 25 มีนาคม 2562 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 22 มีนาคม 2562...หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 20 มีนาคม 2562...หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
 15 มีนาคม 2562 หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 7 มีนาคม 2562...กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ (HR Law Updated : 2019)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved