enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
7 มีนาคม 2562...กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ (HR Law Updated : 2019)

7 มีนาคม 2562...กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ (HR Law Updated : 2019)

วันที่ : วันที่ 7 มีนาคม 2562

รายละเอียด :
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

เนื้อหาการฝึกอบรม :
หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้
• ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
• สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ
• Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562
หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน
• เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ
• เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน
• หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
• การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
• การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
• การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง
• ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก
หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
• เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
• การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
• ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
• การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี
หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์
• เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
• วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท
• ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ
• ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
• อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา
• ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
• หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
• หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ
• หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ
หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย
• หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
• สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง
• การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
• การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน
• ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
• การออกหนังสือเตือน และการพักงาน
หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย
• ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
• การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ
• หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น
• เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
• หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ
• ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย
• ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ
• ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้
• การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
• สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา
• การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน
• การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน
รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

โรงแรมเซนต์เจมส์

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.knctrainingcenter.com
knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147568804&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-20

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (2 เม.ย. 62)
 การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล อ.ศักดิ์ดา
 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ ดร.สันติชัย
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (28 มี.ค. 62) ดร.สันติชัย
  หลักสูตร APPRECIATIVE INQUIRY & HAPPY WORKPLACE (สุขใจในองค์กร) อ.วันทนา
  ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62) อ.พลกฤต
  InHouse Training เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า
  ยืนยัน Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ
  InHouse Training การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ
  InHouse Training หลักสูตร Digital Marketing (25 มี.ค. 62) อ.นพพร
  ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (6 มิ.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา (24 พ.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (29 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (26 เม.ย. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (5 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
  หลักสูตร การบริหารทีมงานขาย (28 มี.ค. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 27 มี.ค. 62 อ.ประเสริฐ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved