enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors (ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors (ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

วันที่ : 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :
Promotion เฉพาะปี 62 เท่านั้น .. ปกติ 4,500.-/ท่าน .. พิเศษ 2,900.-บาท/ท่าน
หลักสูตร Leadership Skills for Supervisors
(ทักษะความเป็นผู้นำ! ของหัวหน้างาน)

Guest Speaker: คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุล (ประวัติวิทยากรด้านล่าง)
อบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร)
RATIONALE:
ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสำเร็จ และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ด้วย ’พลังทวีคูณ’ ของ ‘พลังทีม’ ‘หัวหน้างาน’ ทุกคน ซึ่งต้องพบกับความท้าทายในการนำทีมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งพฤติกรรม ความถนัด และช่วงวัย Generation ที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้ทีมงานให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องพบกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความอ่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ‘หัวหน้างาน’ ต้องพัฒนา ‘ทักษะความเป็นผู้นำ’

OBJECTIVE:
• สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการพัฒนาภาวะผู้นำให้หัวหน้างาน
• ฝึกสร้างความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยสมาธิ และใช้สติปัญญา การคิด วิเคราะห์
• พัฒนาหัวหน้างาน มีคุณลักษณะดี เป็นแบบอย่างในองค์กร
• สร้างความรู้ยอมรับ รู้เข้าใจกันและกัน สร้างความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน
• พัฒนา พลัง! การสื่อสารที่ดี และรู้จักใช้เครื่องมือได้เหมาะสม ทันยุคสมัย
• ฝึกทักษะการสื่อสารทรงพลัง เพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ กับผู้เกี่ยวข้อง
• สร้างผู้นำที่สามารถพัฒนาทีมงานได้ดี


TRAINING TOPICS:
 ‘ทักษะความเป็นผู้นำ’ :
• Learn how to learn : เรียนรู้วิธีการเรียนรู้
- 3 เรื่อง ที่ต้อง ‘รู้’ ก่อนพัฒนาตนเองและทีมงาน!
- 3 สิ่ง ที่ต้อง ‘เป็น’ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ!
- 3 ขั้น ที่ต้อง ‘ฝึก’ ทักษะความเป็นผู้นำ! ผู้นำชนะใจคน
• Internal power : พลังจากภายใน
• Character : คุณลักษณะของผู้นำที่ดี
• Communication : การสื่อสารดีเป็นมิตร
• Accountable : จิตสำนึกรับผิดชอบ
• Time management : การบริหารเวลา
• Organizing the work : การจัดระบบงาน
• Problem solving : การแก้ไขปัญหา
 ภาวะผู้นำ กับ ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน :
• Change ความเป็นผู้นำ กับการบริหารความเปลี่ยนแปลง!
• Challenge การท้าทายกระบวนการ สู่ ทักษะความเป็นผู้นำ
• Inspiring the vision : จุดไฟแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์
• Building the value : พลัง! สร้างคุณค่าสู่ความสำเร็จ
• Modeling the organization : การเป็นแบบอย่างขององค์กร
• Motivating the team : พลัง! การจูงใจทีมงาน
• Developing the team : การพัฒนาทีมงาน
- 3 วิธี ‘ เรียนรู้ ’ ของคนยุคใหม่ สไตล์ ‘ * ’
- การเพิ่มจุดเด่น และกลยุทธ์อุดจุดด้อยของทีมงานยุคใหม่
- เทคนิคการสอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ
• Enabling the people : การเปิดโอกาสใช้คนทำงาน
- การมอบหมายงาน, ติดตามผล และการประเมินผล
- การสื่อสาร Feedback อย่างสร้างสรรค์
 สรุปคำถามและคำตอบตลอดวันSUMMARY DETAILS:
• ระยะเวลา 1 วัน (6 *โมง) เวลา 09.00-16.00 น.
• บรรยาย และกิจกรรมระดมความคิด กรณีศึกษา แสดงสถานการณ์จำลอง การฝึกปฏิบัติ

BENEFITS:
• ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการทำงาน และพัฒนาภาวะผู้นำให้ดีขึ้น
• ผู้เข้าอบรมมี พลัง! ความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยสมาธิ สติปัญญา การคิด วิเคราะห์งานได้รอบคอบ
• ผู้เข้าอบรม ปรับพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะของหัวหน้างานที่เป็นแบบอย่างในองค์กร
• เพิ่มเข้าใจกันและลดความขัดแย้งในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน
• ผู้เข้าอบรม มีการสื่อสารที่ดี รู้เท่าทันสื่อ ทันยุค ทันสมัย
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทีมงาน ด้วยการสอนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำได้ดี

TAGET GROUPS:
• เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำทีม ทุกระดับ
• Trainer, Coach, Mentor พี่เลี้ยง ผู้สอนงาน
• ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้นำทีม
• ผู้สนใจ ทุกสาขาอาชีพ

** ประกาศนียบัตรผ่านการสัมมนาหลักสูตรจาก Great STQ Training **

GUEST SPEAKER: คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุล
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ
สาขาโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมพิเศษ (Trainings)
• Personality Development: John Robert Power
• Internet for Business: Ramkhamhaeng University

• Internet and Web Site Development: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• English for Officer: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• Safety Working for the Chief: Department of Skill Development, Ministry of Labor
• Internal Quality Audit : ISO9001: Thailand Textile Institute
• Bench Marking: Thailand Textile Institute
• Update The Labor low: Splendid Sessions Co., Ltd.
• The Achiever: Beyond Training
• Fast Forward Your Business and Wealth Dynamic and Presentation and Other

ประสบการณ์การทำงาน
• HR Sale Support : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
• HRD Manager : บริษัท ฟาร์อีสท์ ปั่นทอ อุตสาหกรรม จำกัด
• HR Manager : บริษัท มาลาคี จำกัด
•

ค่าใช้จ่าย : 4500 บาท

ใบสมัคร : http://www.greatstq-training.com/attachments/view/?attach_id=215668

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
 27 สิงหาคม 2562...การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
 26 สิงหาคม 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขา
 24 สิงหาคม 2562...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
 23 สิงหาคม 2562...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
 23 สิงหาคม 2562...ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้า สู่ความเป็นเลิศ ด้วย “ลีน” (Excellent Warehouse Improvemen
 22 สิงหาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 22 สิงหาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 21 สิงหาคม 2562...การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
 21 สิงหาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
 20 สิงหาคม 2562...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
 20 สิงหาคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
 20 สิงหาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
 20 สิงหาคม 2562...14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) (14 Tools for Solving Problem)
 19 สิงหาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 17 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ Real estate Developer คือใคร ?
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved