enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

วันที่ : 27 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :
เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt องค์กรมากขึ้นแทบจะทุกนาที เราจำเป็นต้องลุกขึ้นมา Up Skill ตัวเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
“Reskill” จึงเป็นหัวใจสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นทางออกในการบริหารทีมงานยุคใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)


Key Contents

• พลิกแนวคิดภาวะผู้นำกับหัวหน้างานยุคใหม่ “Leadership + Leadershift”
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยทั้งภาวะผู้นำ (Leadership) และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Leadershift) รวมถึงได้ทราบมุมมองของลูกน้องถึงลักษณะของ “หัวหน้ายอดแย่และหัวหน้ายอดเยี่ยม” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

• แนวทางการวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย “SMARTER Goal Setting”
ในฐานะที่ต้องบริหารจัดการงานและคน หัวหน้างานต้องสามารถกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมโดยใช้หลัก SMARTER Goal Setting โดยให้สมาชิกในทีมของตนมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของลูกน้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• หลักการวิเคราะห์ “Competency Analysis”เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
การสั่งงานและมอบหมายงานจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้นหัวหน้างานจะต้องมีทักษะในการสั่งงานและมอบหมายงานให้กับลูกน้องอย่างเหมาะสม โดยใช้หลัก “Put the right man on the right job” ตามแนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะการทำงาน (Competency Analysis)

• ปรับแนวคิดการสอนงานกับทีม ทั้ง “On the Job & Off the Job Training”
ในบางกรณีหัวหน้างานต้องสอนงานเพื่อให้ลูกน้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพที่กำหนด รวมถึงต้องตรวจสอบความเข้าใจของลูกน้องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้วยว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การสอนงานมีทั้งรูปแบบของ On the Job และ Off the Job Training หากหัวหน้างานสามารถเลือกรูปแบบการสอนงานได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของลูกน้อง

• ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบ “5 Why’s & Systems Thinking”
ในกรณีที่เกิดปัญหาการทำงาน หัวหน้างานจะต้องสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาหรือยุติปัญหาเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา เช่น การตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (5 Why’s) , การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นต้น

• การติดตามและประเมินผลงานของทีมแบบ “Pitfall Factors and Performance Feedback”
หัวหน้าต้องทำการติดตามและประเมินผลงานของลูกน้องเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการติดตามและประเมินผลงาน จะต้องระวังการติดกับดักต่างๆ (Pitfall Factors) ที่จะทำให้หัวหน้าขาดความน่าเชื่อถือ เช่น การมีอคติแบบต่อลูกน้องแบบบวกและลบ (Halo & Horn Effect) การประเมินผลงานแบบกลางๆ ไว้ก่อน (Central Tendency) เป็นต้น นอกจากนี้หัวหน้าต้องสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) แก่ลูกน้องได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของลูกน้อง

• เทคนิคการสื่อสารสองทางกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ “Two Ways Communication Approach”
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและบริหารคนให้บรรลุผลสำเร็จ การสื่อสารสองทาง(Two Ways Communication Approach) เป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและสมาชิกในทีม

• กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน “Employees Recognition”
แรงจูงใจในการทำงานมีหลายประเภท แต่แรงจูงใจที่สำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อความสำเร็จก็คือแรงจูงใจที่หัวหน้างานมีให้กับทีมงานทุกคนในรูปของการให้เกียรติและตระหนักถึงคุณค่า (Employees Recognition) ซึ่งจะทำให้ทีมงานมีขวัญกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

• จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม บริหารทีมกับคนรุ่นใหม่


Key Benefits

- แนวคิด ความสำคัญของบทบาทภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามที่องค์กรกำหนดไว้
- เข้าใจถึงภารกิจของหัวหน้างานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการแนวทางการวางแผนงาน
- การกำหนดเป้าหมายภารกิจของขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ - สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำเทคนิคการบริหารคนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ


วิทยากร
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย : 6800 บาท

ใบสมัคร : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=635

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
 27 สิงหาคม 2562...การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
 26 สิงหาคม 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขา
 24 สิงหาคม 2562...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
 23 สิงหาคม 2562...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
 23 สิงหาคม 2562...ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้า สู่ความเป็นเลิศ ด้วย “ลีน” (Excellent Warehouse Improvemen
 22 สิงหาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 22 สิงหาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 21 สิงหาคม 2562...การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
 21 สิงหาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
 20 สิงหาคม 2562...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
 20 สิงหาคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
 20 สิงหาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
 20 สิงหาคม 2562...14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) (14 Tools for Solving Problem)
 19 สิงหาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 17 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ Real estate Developer คือใคร ?
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved