enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บเท่าไหร่มีวิธีคำนวณยังไง

สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บเท่าไหร่มีวิธีคำนวณยังไง

วันที่ : 16 - 17 Sep 2019

รายละเอียด :
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศใช้เริ่ม 1 มกราคม 2563 ที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีเท่าไหร่มีวิธีคำนวณยังไงตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้แก่ 1 เกษตรกรรม 2 ที่อยู่อาศัย 3 พาณิชยกรรม 4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยคิดอัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าดังนี้

หมายเหตุ : เป็นอัตราภาษีที่ดินเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกคือมีผลบังคับใช้ปี 2563 ถึง 2564

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
รุ่นที่ 46, วันพุธที่ 19 - พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.


ใครต้องเสียภาษีและเสียในอัตราเท่าไหร่
เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด
0 - 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% ล้านละ 100 บาท
75-100 ล้านบาท อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท
100 - 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท
500 - 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.05% ล้านละ 700 บาท
1,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท

ตัวอย่าง กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก หากมีส่วนเกิน ค่อยนำมาคิดภาษี เช่น นายเอ เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 60 ล้านบาท หัก 50 ล้านบาทแรกออก เหลือส่วนเกิน 10 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี 0.01% เท่ากับ 1,000 บาท

ที่อยู่อาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต์กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก
ไม่ถึง 25 ล้านบาท อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท
25 - 50 ล้านบาท อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท
50 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.10 % ล้านละ 1,000 บาท

ตัวอย่าง กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีไปเลย แต่หากมีส่วนเกิน ให้นำส่วนเกินมาคิดภาษี เช่น นายบีมีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า 75 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านส่วน 50 ล้านบาทแลกได้ยกเว้นภาษีส่วนที่เหลือ 25 ล้านนำมาคำนวณภาษี 0.03% 7,500 บาท

* บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ได้ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก

กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ไม่ถึง 40 ล้านบาท อัตรา 0.02% ล้านละ 200 บาท
40 - 65 ล้านบาท อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท
65 - 90 ล้านบาท อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท
90 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท

ตัวอย่าง กรณีมีบ้านบนที่ดินเช่า หรือปลูกสร้างบนที่ดินคนอื่น จะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ 10 ล้านบาทแรก หากมีส่วนเกินก็ให้นำมาคำนวณ เช่น
มีบ้านปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเช่ามูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ต้องเสียภาษี
มีบ้านบนที่ดินเช่ามูลค่า 30 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านดังนั้น 10 ล้านบาทแลกได้รับการยกเว้นส่วนที่เหลือ 20 ล้านบาทจะนำมาคิดภาษีที่ 0.02% 4,000 บาท

กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2%
0 - 50 ล้านบาท อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท
50 - 200 ล้านบาท อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท
200 - 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท
1,000 - 5,000 ล้านบาท อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท
5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท

ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเป็น 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรหรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า

0 - 50 ล้านบาท อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท
50 -200 ล้านบาท อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท
200 - 1000 ล้านบาท อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท
1,000 - 5,000 บาท อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท
5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท

หอย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีมีภาระที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนประเมินในปีก่อนหน้าที่กฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้ชำระส่วนที่เหลือ ดังนี้
ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจำนวนภาษีที่เหลือ
ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจำนวนภาษีที่เหลือ
ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจำนวนภาษีที่เหลือ

ทั้งนี้อัตราการเก็บภาษีมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าวจะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก 2563-2564 ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บอัตราเพดานสูงสุดอีกที

หมายเหตุ : การคิดภาษีที่ดินแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์โดยจะมีการปรับตามรอบบัญชีประเมินงบราคาทุก 4 ปี

ต้องเสียภาษีเมื่อไร ?
ตั้งแต่ 1 มกราคมเป็นต้นไป และต้องชำระภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
หากมียอดภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด คือจ่ายในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน


ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่โดนเรียกเก็บภาษีที่ดินดังนี้
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน.
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ที่ทำการองค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
สถานทู

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-12-04

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Facebook Marketing ทำการตลาดสมัยใหม่ด้วยเฟสบุ๊คเพจ 2020
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Joomla Advanced 2020 ปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WooCommerce 2020 สร้างเว็บขายของออนไลน์ - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WordPress 2020 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาด - รอบ 8
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Magento เวอร์ชั่น 2 - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce - วันเสาร์
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 FREE Webinar : "Fastener Technology" (เทคโนโลยี น้อต- สกรู ในปัจจุบัน)
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 การเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชแบบสากล ตามแนวทางสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF))
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตรอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 เสริมดวง บ้านและฮวงจุ้ย
 24 ภูเขา ทิศทางแห่งฮวงจุ้ย
 รับโชคลาภ เพิ่มบารมี ด้วยศาสตร์แซกี
 โครงการอบรม เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6
 เทคนิคการบริหารและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management) รุ่นที่ 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Backup and Recovery Workshop
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming
  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database
 อบรมพิเศษฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 1)
 เสวนาวิชาการฯ ครั้งที่ 221: วันนี้ราคาอสังหาฯ ลดหรือยัง จะประเมินค่าอย่างไร
 เปิดกลยุทธ์สร้าง "ตลาดดังให้ปังไม่หยุด"
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved