enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิกฤต Covid-19

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิกฤต Covid-19

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด :
1. ลูกจ้าง ในระหว่างทดลองงานจะอ้างเหตุเลิกจ้างเพราะเหตุบริษัทฯเกิดวิกฤตโควิด-19 ได้ไหม ลูกจ้างจะได้รับสิทธิว่างงานหรือไม่ เพราะอะไร..?
2. นายจ้าง ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้เพราะเหตุวิกฤตโควิด-19 จึงตกลงกับลูกจ้างว่าจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพื่อให้ลูกจ้างไปรับสิทธิการว่างงานจากประกันสังคม 70%เป็นเวลา 200วัน เมื่อเหตุการณ์ปกติบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเดินหน้าไปได้ บริษัทฯ จะรับเข้ามาทำงาน-ได้รับค่าจ้าง-อายุงานต่อเนื่อง-กรณีนี้ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?
3. อ้างเหตุ เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19 มีนโยบายบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท outsource ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างและส่งคืนลูกจ้างต่อบริษัทฯ outsource ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไร..?
4. อ้างเหตุ เพราะวิกฤต โควิด-19ลูกจ้างบริษัทฯ outsource ไม่มีงานทำ-ไม่มีรายได้จะได้รับสิทธิการขาดรายได้-จากใครหรือลูกจ้างจะได้รับการว่างงานกรณีใด..?
5. อ้างเหตุ เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19 จึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาดโดยเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
6. เพื่อให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้โดยไม่ปิดตัวลงมีนโยบายจ่ายค่าจ้างพนักงานรายเดือน-พนักงานรายวันเหลือเดือนละ 25วัน เป็นเวลา 2 เดือน ทำได้ไหม..นายจ้างต้องบริหาร-จัดการอย่างไร..?
7. นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จะมีความผิดทางแพ่ง-ทางอาญาตามกฎหมาย อย่างไร..?
8. กรณีนายจ้าง สั่งให้หยุดและจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ซึ่งลูกจ้างได้รับน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผิดกฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?
9. นายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานสัปดาห์ละ3วันเป็นเวลา2 เดือนจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
10. กรณีให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..ต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?
11. มีนโยบายปิดกิจการเป็นบางแผนกเพราะปัญหาโควิด-19 และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ75%ต่อมานายจ้างลดการจ่ายเป็นร้อยละ50%ทำได้ไหม เพราะอะไร..?
12. พนักงานในบริษัท ประมาณ 700 ชีวิต มีพนักงานหญิง ที่ตั้งครรภ์ 21คน มีนโยบายให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์หยุดงานเพื่อหลีกเลี่ยงโรคโควิด-19นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ75%ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
13. มีนโยบายหยุดงานเพิ่มสัปดาห์ละ 2 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ เพื่อให้เลื่อนไปทำในวันหยุดเดือนถัดไปแทน กรณีนี้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
14. จากปัญหาวิกฤต นายจ้างไม่จ่ายค่าตำแหน่ง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์-ค่าเช่าที่พัก ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
15. เปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคลลูกจ้างประสงค์ขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้งนายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..กรณีลูกจ้างทำงานกับนายจ้างใหม่ไม่ได้รับสิทธิเหมือนเดิมต้องทำอย่างไร..?
16. ต้องการยุบหน่วยงาน ตามสาขาและมีนโยบายย้ายพนักงานเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ลูกจ้างไม่ย้ายตามถือว่าขัดคำสั่งไหม...ลูกจ้างขอให้เลิกจ้างเพื่อรับค่าชดเชยนายจ้างต้องจ่ายหรือไม่..เพราะอะไร..?
17. กรณีเลิกจ้างพนักงาน บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานรายวัน-รายเดือน-พนักงานทดลองงาน-พนักงานตามสัญญาจ้าง ต้องแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..? (กรณีนี้มีลูกจ้างฟ้องคดีที่ศาลมากมาย)
18. นโยบายเลิกจ้าง พนักงานเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เพราะประคององค์กรจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไปไม่ไหวและยัง (อ้างถึงเป็นเหตุสุดวิสัย) สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ ตามกฎหมายแรงงานมีค่าอะไรบ้าง..?
19. กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน-ตามกฎหมาย 6 เดือนนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ 2 เดือน อ้างเหตุผลว่าประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ระบาด-ไม่มีเงินจ่าย-ไม่มีรายได้เข้าบริษัทฯ เลยจึงทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือกับลูกจ้างและให้ลูกจ้างรับ 1 เดือนลูกจ้างยินดีจะไม่เรียกร้อง-ฟ้องร้อง เงินใดๆ ต่อนายจ้างอีกลูกจ้างยอมรับจึงลงชื่อในบันทึกข้อตกลง-ในกรณีนี้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลังจะมีสิทธิได้รับค่าใดๆหรือไม่..เพราะอะไร..?
20. ข้อบังคับในการทำงาน ระบุว่าลูกจ้างเกษียณงาน 55 ปี ตามวัน-เดือน-ปีที่เกิดตามบัตรประชาชนและให้ปฏิบัติงานไปจนถึงวันสิ้นปี พ.ศ. ที่เกษียณงานกรณีนายจ้างให้ออกตามวันที่เกิดไม่ให้อยู่ถึงสิ้นปี พ.ศ. โดยอ้างเหตุว่าประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไม่มีรายได้-ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-กรณีนี้นายจ้างทำได้ไหม..ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
21. ลูกจ้างทำความเสียหาย เป็นกรณีร้ายแรงถ้าทำงานต่อไปอีกถูกหักค่าจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย จึงตกลงกับนายจ้างว่าขอลาออก นายจ้างจึงจ่ายเงินช่วยเหลือ 1 เดือน ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง อ้างว่าถูกบังคับ-ขู่เข็นให้ลาออก กรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าว-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย หรือไม่...เพราอะไร..?
22. ลูกจ้างออกจากงาน ไม่ได้รับเงินสมทบจากกองทุนฯ โดยนายจ้างอ้างเหตุว่าเกิดวิกฤตจากโควิด-19 บริษัทฯไม่มีรายได้ ลูกจ้างฟ้องใคร...ฟ้องศาลไหน..จะได้รับสิทธิเงินสมทบไหม..เพราะอะไร..?
23. ลูกจ้างออกจากงาน เพราะเหตุ-ลาออก-ถูกเลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก-เกษียณงาน จะได้รับสิทธิ วันหยุดพักผ่อนประจำปี-วันหยุดพักผ่อนสะสมหรือวันลากิจได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
24. ลูกจ้างออกจากงาน เพราะเหตุ-ลาออก-ถูกเลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก-ไม่ผ่านทดลองงาน-สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับสิทธิการประกันการจ้างงานต่อประกันสังคมอย่างไร..?
25. นายจ้างเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้าง-ค่าบอกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสีย

ค่าใช้จ่าย : 1500 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2020-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Joomla Advanced 2020 ปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WooCommerce 2020 สร้างเว็บขายของออนไลน์ - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WordPress 2020 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาด - รอบ 8
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Magento เวอร์ชั่น 2 - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce - วันเสาร์
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
 หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler
 เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System maintenance สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563
 เสริมโชคลาภ บารมี ด้วยศาสตร์แซกี
 พื้นฐานดวงจีน
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตรอบรมสำหรับคนทำงาน พร้อมสิทธิสอบใบประกาศฟรี!!
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
 Bossard Thailand - FREE Webinar : "C-Parts Management Transformation " (การบริหารจัดการ C-
 หลักการการขอสินเชื่อหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C กู้ง่าย ได้ไว
 คอร์สเรียน Facebook All-in-One สำหรับการตลาด - รอบ 6
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved