enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด :
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยกําหนดใหมีการเฝา
ระวังทางอาชีวอนามัย และประมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผูทํางานที่สัมผัส
สารเคมีเสียง ความรอน แสงสวางและประเด็นปญหาการดําเนินงานที่ผานมา
คือ มีโรงงานและศูนยบริการการตรวจวัดจํานวนมากที่มีการเฝาระวังทาง
สิ่งแวดลอมและทางสุขภาพ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่ไมถูกตองสงผลให
ไดขอมูลที่ผิด เสียทั้งเงินและเวลา
หลักสูตร “การจัดทําโปรแกรมเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย”
มุงเนนใหผูรับการอบรมมีความเขาใจที่ถูกตองวา จะมีวิธีการเฝาระวังทางอาชีว-
อนามัยและประเมินความเสี่ยงอยางไร ใครควรไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยง ขอมูลขาวสารที่ควรบันทึกและการสื่อสารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเฝาระวัง
ทางอาชีวอนามัยได
2. จัดทําโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมายได
3. กําหนดลูกจางหรือผูเขาขายตองอยูในโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัย
ตามกฎหมายได
4. สามารถจัดการและสื่อสารผลการตรวจปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผลการตรวจทางชีวภาพ และสมุดสุขภาพที่กฎหมายกําหนดได

ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.tpif.or.th/2012/confirm/Application/Booking_Form.php?BdgCode=E13NB007D

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 13 ธันวาคม 2561
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 ธันวาคม 2561
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 14 ธันวาคม 2561
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย 20 ธันวาคม 2561
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร 21 ธันวาคม 2561
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 7 ธันวาคม 2561
 การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 11 ธันวาคม 2561
 ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ 19 ธันวาคม 2561
 KT Optic จัดโปรรักษ์โลก เมื่อตัดแว่นด้วยเลนส์ Transitions® รุ่นล่าสุด
 ร่วมเปิดประสบการณ์กับเส้นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ Yong Talent ตัวจริง
 “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE
 “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference
 โอกาสสุดท้าย! ที่สตาร์ทอัพต้องไม่พลาด!
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 คอร์สเซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน กับ โค้ชเต๊ะ
 คอร์สเจ้าพ่อที่ดิน ให้รวยเงินล้านแบบพลิกชีวิต กับ โค้ชติ้ว ธนิช พินธุรักษ์
 5 เคล็ดลับเสริมหัวใจแข็งแรงแม้สูงวัย โดย ดร. เคนท์ แบรดลีย์ รองประธานบริหารฝ่าย Medical Affairs and
 กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวแก่โรงงานยิปรอค ในงาน Green Mining Award 2018
 แจกทุนให้นักเรียนนานาชาติ $2,000-$15,000 ต่อปี เมื่อเรียนที่ University of Delaware
 หัวเว่ยแนะอัพเกรดเครือข่ายรองรับการขับขี่อัตโนมัติ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved