enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด :
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยกําหนดใหมีการเฝา
ระวังทางอาชีวอนามัย และประมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผูทํางานที่สัมผัส
สารเคมีเสียง ความรอน แสงสวางและประเด็นปญหาการดําเนินงานที่ผานมา
คือ มีโรงงานและศูนยบริการการตรวจวัดจํานวนมากที่มีการเฝาระวังทาง
สิ่งแวดลอมและทางสุขภาพ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่ไมถูกตองสงผลให
ไดขอมูลที่ผิด เสียทั้งเงินและเวลา
หลักสูตร “การจัดทําโปรแกรมเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย”
มุงเนนใหผูรับการอบรมมีความเขาใจที่ถูกตองวา จะมีวิธีการเฝาระวังทางอาชีว-
อนามัยและประเมินความเสี่ยงอยางไร ใครควรไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยง ขอมูลขาวสารที่ควรบันทึกและการสื่อสารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเฝาระวัง
ทางอาชีวอนามัยได
2. จัดทําโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมายได
3. กําหนดลูกจางหรือผูเขาขายตองอยูในโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัย
ตามกฎหมายได
4. สามารถจัดการและสื่อสารผลการตรวจปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผลการตรวจทางชีวภาพ และสมุดสุขภาพที่กฎหมายกําหนดได

ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.tpif.or.th/2012/confirm/Application/Booking_Form.php?BdgCode=E13NB007D

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Exhiminar Dynamics for change ปฏินวัต นิทรรศสัมมนา
 กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
 การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร
 สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 3 วิธี “กินดี สุขภาพดี” แบบง่ายๆ ปรับไลฟ์สไตล์ฉลองวันหยุดยาวทั้งครอบครัว
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด
 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ(Channel Strategy in the Digital Era)
 การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Top Manager)
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved