enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

การจัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด :
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยกําหนดใหมีการเฝา
ระวังทางอาชีวอนามัย และประมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผูทํางานที่สัมผัส
สารเคมีเสียง ความรอน แสงสวางและประเด็นปญหาการดําเนินงานที่ผานมา
คือ มีโรงงานและศูนยบริการการตรวจวัดจํานวนมากที่มีการเฝาระวังทาง
สิ่งแวดลอมและทางสุขภาพ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่ไมถูกตองสงผลให
ไดขอมูลที่ผิด เสียทั้งเงินและเวลา
หลักสูตร “การจัดทําโปรแกรมเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย”
มุงเนนใหผูรับการอบรมมีความเขาใจที่ถูกตองวา จะมีวิธีการเฝาระวังทางอาชีว-
อนามัยและประเมินความเสี่ยงอยางไร ใครควรไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยง ขอมูลขาวสารที่ควรบันทึกและการสื่อสารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
1. สามารถอธิบายขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเฝาระวัง
ทางอาชีวอนามัยได
2. จัดทําโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัยตามกฎหมายได
3. กําหนดลูกจางหรือผูเขาขายตองอยูในโปรแกรมการเฝาระวังทางอาชีวอนามัย
ตามกฎหมายได
4. สามารถจัดการและสื่อสารผลการตรวจปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ผลการตรวจทางชีวภาพ และสมุดสุขภาพที่กฎหมายกําหนดได

ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.tpif.or.th/2012/confirm/Application/Booking_Form.php?BdgCode=E13NB007D

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ)
 หลักสูตร Professional Customer Service
 หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)
 หลักสูตร Customer Complaint Management (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
 หลักสูตร Key Account Management (เทคนิคการบริการลูกค้ารายสำคัญ)
 หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (Executive Secretary 4.0)
 หลักสูตรอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Services)
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)
 สสว. เปิดโอกาส: ผลักดัน SME ไทย ขยายเวทีการค้าสู่ตลาดโลก
 ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved