enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code) มี.ค. 61

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code) มี.ค. 61

วันที่ : 22 มีนาคม 2561

รายละเอียด :
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
ขจัดความสับสนในการตีความ เพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ทำความเข้าใจ “แพ่งพิสดาร” ในบทบาทของนักบัญชี

กำหนดการ
22 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

วิทยากร
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

อัตราค่าอบรม
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หัวข้ออบรม
1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเป็นต่อนักบัญชีและกิจการอย่างไร
2. เปรียบเทียบนิยามทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี ประเด็นที่พบบ่อยครั้ง
- “ธุรกรรม” ทางบัญชี กับ “นิติกรรม” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “หนี้” ทางบัญชี กับ “วัตถุแห่งหนี้” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “เกณฑ์คงค้าง”(Accrual Basis) ทางบัญชี กับ “เกณฑ์สิทธิ”(Accrual Basis) ตามประมวลรัษฎากร
- “นิติกรรม” กับ “สัญญา” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “สัญญาเช่าทางการเงิน” (Financial Lease) กับ “สัญญาเช่าดำเนินการ” (Operation Lease) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- “ส่วนควบ” ทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี
3. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
3.1หลักทั่วไป
· เนื้อสัญญาสำคัญกว่าชื่อของสัญญา จุดที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ
- การใช้สิทธิโดยสุจริต
- การรับรองลายมือชื่อ
- การแสดงจำนวนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
- การใช้ชื่อสัญญาไม่ตรงกับเนื้อหาสัญญา
- การใช้ชื่อสัญญาเพื่อเลี่ยงภาระภาษี
· การแสดงเจตนา/การสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือคุณสมบัติของบุคคล
· การกระทำอันเป็นโมฆะ /โมฆียะ , สัญญาที่ทำแล้วเป็นโมฆะ /โมฆียะ
· การนับระยะเวลาทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
· อายุความสะดุดหยุดลงได้ในกรณีใดบ้าง
· ขาดอายุความ ทำอย่างไรไม่ให้เสียหาย
· หนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องได้หรือไม่
· หนี้ขาดอายุความกับการติดหนี้สูญ
3.2 หนี้
· วัตถุแห่งหนี้ / ผลแห่งหนี้ / ลูกหนี้ผิดนัด / การใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ (เจ้าหนี้ใช้แทน)
· การรับช่วงสิทธิ์ / รับช่วงทรัพย์ / สิทธิยึดหน่วง / บุริมสิทธิ
· การระงับหนี้ / ปลดหนี้ / หักกลบลบหนี้ / แปลงหนี้ใหม่
· มัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ
3.3 นิติกรรมสัญญา
· สัญญาซื้อขาย/ ขายฝาก/ ขายตามตัวอย่าง/ ขายตามคำพรรณนา/ ขายเผื่อชอบ/ ขายทอดตลาด
· ความแตกต่างของ เช่าทรัพย์ / เช่าซื้อ / ซื้อขายเงินผ่อน
· สัญญาจ้างแรงงาน/ จ้างทำของ / รับขน
· สัญญา*้ยืม/ ค้ำประกัน
· จำนอง / จำนำ/ ฝากทรัพย์
· ตัวแทน/นายหน้า
· การประนีประนอมยอมความ
· การเลิกสัญญา
3.4 เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
· ผู้ทรงเช็คคือใคร มีความสำคัญอย่างไร
· ความแตกต่างของเช็คขีดคร่อม/เช็คไม่ขีดคร่อม
· ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหายต้องทำอย่างไร
3.5 หุ้นส่วนและบริษัท
· การประชุมผู้ถือหุ้น / ประชุมสามัญ / ประชุมวิสามัญ
- คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต้องลงโฆษณาหรือไม่
- กรณีลงมติพิเศษต้องแจ้งก่อนวันนัดประชุมกี่วัน
· การเพิ่มทุน/ลดทุน
· การควบบริษัท / การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน
· เงินปันผลและเงินสำรอง
- เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายได้เมื่อไหร่
- ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องมีทุนสำรองไว้อย่างไร
- เงินปันผลที่ค้างจ่าย คิดดอกเบี้ยกับบริษัทได้หรือไม่
· บัญชีงบดุล / สมุดบัญชี
· การสอบบัญชี / การชำระบัญชี / การถอนทะเบียน
3.6 ทรัพย์สิน
· กรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครอง / สิทธิอาศัย
· ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รายละเอียดของหลักสูตร
https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8501&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

ค่าใช้จ่าย : 4815 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8501&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-02-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 คอร์ส “เซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน” (ที่นั่งจำนวนจำกัด)
 คอร์ส “เจ้าพ่อที่ดิน ให้รวยเงินล้านแบบพลิกชีวิต” (ที่นั่งจำนวนจำกัด)
 สัมมนา “กฎหมายซื้อขายอสังหาฯ ขั้นเทพ” (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน 5,900 บาท เท่านั้น (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
 คอร์ส Tonkla Investor (ปลูกฝังต้นกล้าการลงทุน) 7,900 บาท เท่านั้น
 บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Tax & Accounting for Non-Accountant) 11/61
 Effective Problem Solving การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 11/61
 หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 26 ต.ค.61
  ยืนยัน เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ (26 ต.ค. 61)
 หลักสูตร Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1 (29 ต.ค. 61)
 การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
 โปรแกรมศึกษาดูงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”ในงาน ASEAN Federation Cong
 หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 แจกทุนเรียนจีนเต็มจำนวน เมื่อเรียนที่จีนกับ Central South University of Forestry and Technology-CSUF
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved