enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
Tax Auditor Tutor ติวเข้มเพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร TA 5/61

Tax Auditor Tutor ติวเข้มเพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร TA 5/61

วันที่ : 18-19 ,25-26 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :
เก็งข้อสอบ สรุปเนื้อหาเจาะลึกแนวข้อสอบ การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ TAX AUDITOR ติวเข้มประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับ TAX AUDITOR พร้อมเนื้อหา ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสำหรับ TAX AUDITOR และการสอบบัญชีสำหรับ TAX AUDITOR

หัวข้อสัมมนา
การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ TAX AUDITOR
• พระราชบัญญัติการบัญชี2543
• การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs
• การบันทึกบัญชี
• การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
• การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย
• การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า
• การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับ TAX AUDITOR

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
• การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ความเกี่ยวพันและความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน และผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลภายนอก
• เงื่อนไขในการฟ้องคดีผู้เป็นหุ้นส่วน
• การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
• การเลิกห้างหุ้นส่วน การชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสำหรับ TAX AUDITOR
• การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
• รายได้-รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
• ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
• หลักเกณฑ์สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์
• หน้าที่เกี่ยวกับการยTนแบบแสดงรายการ/การนำส่งภาษี
• การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร
• ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
• Update กฎหมายภาษีอากรที่ผู้สอบ TA ต้องทราบ

การสอบบัญชีสำหรับ TAX AUDITOR
• การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพฯ ประกาศใช้ในปัจจุบัน และตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
• หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน
• การรายงานตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
• การประเมินความเสี่ยง
• เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
• หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน
• แนวการตรวจสอบ การสอบทาน การควบคุมงานสอบบัญชี
• การจัดทำกระดาษทำการ
• จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (สี่แยกห้วยขวาง รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีห้วยขวาง)

วิทยากร
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9297&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

ค่าใช้จ่าย : 8560 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9297&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-04-11

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (2 เม.ย. 62)
 การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล อ.ศักดิ์ดา
 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ ดร.สันติชัย
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (28 มี.ค. 62) ดร.สันติชัย
  หลักสูตร APPRECIATIVE INQUIRY & HAPPY WORKPLACE (สุขใจในองค์กร) อ.วันทนา
  ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62) อ.พลกฤต
  InHouse Training เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า
  ยืนยัน Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ
  InHouse Training การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ
  InHouse Training หลักสูตร Digital Marketing (25 มี.ค. 62) อ.นพพร
  ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (6 มิ.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา (24 พ.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (29 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (26 เม.ย. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (5 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
  หลักสูตร การบริหารทีมงานขาย (28 มี.ค. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 27 มี.ค. 62 อ.ประเสริฐ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved