enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business Wast)

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business Wast)

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด :
ลดความสูญเปล่า ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น สร้างไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการทำ Lean ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างให้มีคุณค่ามากที่สุด

เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เน้นไปที่ธุรกิจลอจิสติกส์ โดยเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักคือ “ต้องง่ายกว่าเดิม ดีกว่าเดิม และต้นทุนดีกว่าเดิม”
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Lean Management สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ผ่านแผนงาน และการให้คำแนะนำของวิทยากร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Key Contents

ภาพรวมเกี่ยวกับ Lean Management System
- แนวคิดต่างๆ ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบ Push/ ระบบ Pull ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop
- เข้าใจตัวเอง บทบาทหน้าที่ ที่มีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการทำ Lean ไม่ไห้ติดกับดักทางความคิด

ภาพรวมของ Lean ที่เชื่อมโยงกับต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
- อธิบายให้เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นไปที่ต้นทุนต่างๆ รวมถึงต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ไม่เน้นฝ่ายผลิต) โดยอาศัยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย ที่เคยทำงานด้านลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาในองค์กรชั้นนำ
- จัดทำ Work Shop ให้เข้าใจจริงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความสูญเสีย 7 ประการ/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
- อธิบายการวิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น TIMWOOD, MUDA, MURA, MURI และ POKA YOKE เพื่อให้สามารถเพิ่ม KPI ในการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
- Workshop การทำ Lean เพิ่มประสิทธิภาพงานให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม ตัดสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อให้การทำ Lean เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ด้วย QC 7 tools
- Workshop ทำการวิเคราะห์จริง เพื่อนำมาใช้ในการทำ Lean ให้เกิดประสิทธิผล โดยเน้นไปทางอุตสาหกรรมลอจิสติกส์

แนวคิด Lean Sigma – DMAIC Phase
- แนวคิดการทำ Lean Project ตามแนวคิด DMAIC Phase ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน สามารถทำ Lean ได้จริง
- Workshop การทำ DMAIC Phase พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำ

แนวคิดในการทำให้บริษัทเป็น Lean เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา - แนวคิดที่จะปรับให้บุคคลากรทุกคนของบริษัท สามารถนำ Lean ไปใช้โดยฝังให้ Lean เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในแนวทางของ Continuous Improvement ผ่านกรณีศึกษา ผ่านแนวคิด ที่เรียบง่าย แต่บรรลุผลเร็ว อาทิ Suggestion System และ QCC Group
- Workshop การทำ Suggestion System

Key Benefits
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเทคนิค ในการนำ Lean มาใช้ให้ลดความสูญเปล่า และ ปรับปรุงกระบวนการทำได้ ลดต้นทุนได้
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำเอาแนวทางปรับปรุง มาประยุกต์ใช้ และสามารถทำ ได้จริงในบริษัท

วิทยากร
ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ค่าใช้จ่าย : 4800 บาท

ใบสมัคร : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=705

ลงประกาศเมื่อ : 2021-10-18

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 Early Bird สมัครไว ได้ส่วนลด : โปรโมชั่น คอร์สอบรม เดือนธันวา ค่ะ
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูปทุกมิติ 2022
 คอร์สธันวาคม : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - ( รอบ 12 )
 คอร์สธันวาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress - (รอบเสาร์-อาทิตย์)
 คอร์สเสาร์-อาทิตย์ : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress เปิดอบรมรอบเสาร์-อาทิตย์
 คอร์สพฤศจิกายน : Magento สำหรับทำเว็บอีคอมเมิร์ซ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : WordPress สำหรับทำเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Page สำหรับนักการตลาด และ SME - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Joomla สร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์สำหรับ SME - รอบ 11
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 The Challenges of Flexible Packaging toward Circular Economy
 สัมมนา เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบวิศวกรรม ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (รุ่นที่ 1)
 เปิดดวง 12 ราศี ปีขาล กับการเสริมดวงปังๆ ด้วยแซกีจักรพรรดิ
 เปิดรับนายหน้าอสังหาฯ ขายง่ายๆ รับคอมมิชชั่น 2-7 %
 หลักสูตรอบรมออนไลน์ : Effective Purchasing Strategies and Process in Organization
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Project Management)
 สูตรลัด การขายอสังหาฯ ที่เปลี่ยนคุณให้เป็นมือโปร
 หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจ กับบัญชีดิจิตอล
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 12 มีนานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วทุกภาค
 การอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ!
 คอร์สอบรม Wordpress (( เปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นค่ะ ))
 คอร์สอบรม Magento (( เปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นค่ะ ))
 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) รุ่นที่ 3
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นท
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3
 โครงการอบรม การติดตั้งระบบ VPN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจากภายนอกองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Window
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 56
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved