enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
สป.อว. จับมือ เอ็มเท็ค สวทช. และ สจล. วิจัยนวัตกรรมเพื่อชาติ 6 โครงการ

สป.อว. จับมือ เอ็มเท็ค สวทช. และ สจล. วิจัยนวัตกรรมเพื่อชาติ 6 โครงการ

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด :
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ให้การสนับสนุนและบริหารจัดการ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีภายในประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย จากผลงานนวัตกรรมที่เป็นผลงานฝีมือคนไทย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าโครงการบริหารจัดการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า วิศวกรอาวุโส สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) และ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 6 โครงการ”
นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าโครงการบริหารจัดการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า วิศวกรอาวุโส MTEC สวทช. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารให้กับกองส่งเสริมและประสานประโยชน์เพื่อวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.สป.อว.) ซึ่งเป็นแหล่งทุน โครงการนี้เริ่มจากกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้จากการทำวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ต่อยอดองค์ความรู้เดิม สู่การบริหารจัดการโครงการ และได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่าย สวทช. และ อว. และปัจจุบันโครงการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางมาสู่กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นเอง เป็นโครงการเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ปัจจุบันผลงานที่ร่วมพัฒนาภายใต้โครงการนี้ มีมากกว่า 200 โครงการ และ สจล. เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้รับทุน
“ด้วยองค์ความรู้และขีดความสามารถเชิงวิชาการของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ อว. สวทช. และ สจล. ผมมั่นใจว่าโครงการเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จะได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปต่อยอด รวมทั้งนำไปใช้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า และขยายมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป”
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนา และคิดค้นงานทางด้านวิศวกรรมยุคใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทั้งด้านการแพทย์ การคมนาคม เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมไทยให้สะดวกสบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและวงการอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาคิดค้นหลายด้านอย่างต่อเนื่อง วิกฤตโควิด-19 ทำให้สจล. และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในบ้านเราตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จากฝีมือคนไทยภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงที”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ เอ็มเท็ค สวทช. ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จแก่สังคมและเศรษฐกิจส่วนรวม เป็นที่พึ่งแก่สังคม ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาชาติ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่
ดร.วิจิตร กิณเรศ และทีมงาน ได้พัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ด้วยการบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถควบคุมการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกันภายในเครื่องเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำน้ำที่ได้จากการบำบัดด้วยพลาสมา กลับมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้อีกด้วย โครงการนี้สามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์เพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศได้
2. โครงการพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง
วิจัยและพัฒนาโดย ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ โครงการนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การทำงานภายในโรงพยาบาล การทำงานของเครื่องจ่ายออกซิเจนชิ้นนี้ อากาศบริสุทธิ์จะผ่านการกรองด้วย Filter สามารถควบคุมให้อัตราออกซิเจนคงที่ เป็นไปตามการรักษา ปรับค่าออกซิเจนได้ 21-100% ควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนและอุณหภูมิของอากาศผ่านมือถือและควบคุมระยะไกล สะดวกต่อคนไข้ บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในกรณีที่

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2022-05-25

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : สร้างเว็บไซต์จูมล่า สอนด้วย Joomla 4 / รอบ 9
 หลักสูตร สิงหาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress + Elementor) รอบ 8
 หลักสูตร สิงหาคม : Facebook Page 2022 สำหรับนักการตลาด และ sme - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : Magento 2.4 สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซมาเจนโต้
 หลักสูตร กรกฎาคม : WordPress Elementor (วันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : WordPress 2022 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส
 คอร์สกรกฎาคม 65 : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 7
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บอีคอมเมิร์ซ Magento - รอบ 6
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมสร้างแบรนด์ด้วยโฆษณายูทูป 2022 (YouTube Ads)
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บ WORDPRESS เต็มรูปแบบ (2 วันเต็ม)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 ประชาสัมพันธ์ : ตารางอบรม กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA )
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 โครงการอบรม เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ทะลุเป้า (Sales Planing & Sales For
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement) Onli
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 37
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ (English for Business E-mail Writing) Onli
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved